Araç Kiralama Sözleşmesi

ARAÇ KİRALAMA KOŞULLARI VE KİRALAMA ŞARTNAMESİ

Bu sözleşmede Aracı Kiraya veren ‘’ARACI KİRAYA VEREN’’ ve Aracı Kiralayan ise ‘’KİRACI’’ olarak adlandırılacaktır.Aracı Kiraya veren ve Kiracı Aşağıdaki açıklanan koşullarda anlaşmaya varmışlardır.

 

1)Kiralama süresi şartnamenin ön yüzünde yazılı olup bu süre sadece ARACI KİRAYA VEREN’in yazılı onayı olmadan bu sürede değişiklik yapamaz.ARACI KİRAYA VEREN uygun gördüğü taktirde bu sürede değişiklik yapmaya yetkilidir.

 

2)……….. hizmet bedellerine bu süre içerisindeki hali hazırda var olan ve ilave getirilecek olan vergi,resim,harç ile zorunlu Trafik sigortası,vize,egzoz muayensi,periyodik bakım dahildir.Onarım bedelleri dahil değildir. …………. Günlük hizmet bedeline Trafik cezaları,OGS,HGS bedel ve cezaları ile lastik tamirleri dahil değildir.Trafik cezaları,OGS,HGS bedel ve cezaları ile lastik tamirleri kiralama süresi boyunca KİRACI’ya aittir.

 

3)ARACI KİRAYA VEREN bir sebep göstermek ve tazmimat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktanda kaçınabilir.

 

4)Arıza durumunda Araç KİRACIDA iken meydana gelecek arızalar KİRACI hatasından kaynaklanmıyor ise bu olay nedeni ile hiçbir suretle ücret ödemez.Hata veya arıza kullanım hatasından kaynaklanmış ise KİRACI aracın tamirde kaldığı hergün için normal kira bedeli ödemek zorundadır ve bu bedel ‘’150’’ TL’dir

 

5)Herhangi bir kaza durumunda KİRACI ilk önce ARACI KİRAYA VEREN’e bilgi vermek, ARACI KİRAYA VEREN’e kaza ile ilgili resimleri iletmek, Genel kolluk kuvvetlerine (Jandarma ve Polis) bilgi vermek,alkol raporu almak ve kaza tutanağı tanzim etmekle sorumludur.

 

6)Kaza durumunda, Sigorta şirketleri ödeme yapmaması halinde tüm hasar ve aracın tamirde kaldığı her gün için günlük ‘’150’’ TL ödemek zorundadır. Ayrıca aracın hasar bedeli sigorta kapsamına girmiyor ise KİRACI  ileride karşı taraftan gelecek istek ve hasar tazminatının sonucuna kadar en bir yıl içeren senedi ARACI KİRAYA VEREN’e teminat olarak bırakılacaktır. Kaza durumunda sözleşmede kimlik bilgileri yazan KİRACI dışında 3.şahıslar zarar görmüş ise bu durumdan ARACI KİRAYA VEREN sorumlu tutulamaz. Kira süresi boyunca üçüncü kişilere karşı maddi ve manevi bütün sorumluluklar KİRACIYA aittir. Birden fazla aracın karışmış olduğu kazalarda diğer araçlarla ile ilgili giderleri ve diğer araçlarda bulunan 3.şahısların talep edecekleri maddi ve manevi tazmınatlar KİRACI kabul eder.

 

7)Aracın KİRACI’da iken çalınması durumunda, müşteri resmi müracaatlarını yaparak evraklarını ARACI KİRAYA VEREN’e eksiksiz teslim etmek zorundadır. Aracın bedeli sigorta şirketinden alınıncaya kadar müşteri her geçen gün için ……….. Ödemek zorundadır. Aracın o günkü piyasa değeri ile sigorta şirketinin ödeyeceği miktar arasında oluşan farkı KİRACI ödemek zorundadır.

8)Aracın üzerindeki radyo teyp ve diğer aksesuarlar sigorta kapsamına girmediğinden arıza ve çalınma durumunda müşteri sorumludur. Aracın üzerindeki teyp; VARDIR ( ) YOKTUR ( )

 

9) Araç Rent A Car kaskoludur. Kaza anında aracın kasko muafiyet bedeli %2 Pert durumunda aracın kasko muafiyet bedeli %3 tür. Muafiyet bedeli müşteriden tahsil edilir.

 

10)KİRACI, araç/araçları azami dikkat ve ihtimam ile kullanmak borcu altında olup, araç/araçları bu sözleşmenin amacı dışında, yasal olmayan amaçlarda, motor ve gösteri sporlarında, trafiğe kapalı yollarda gösteri amacıyla, herhangi bir aracın çekilmesi vb. amaçlar için kullanmamayı kabul ve tahahhüt eder.

 

11)KİRACI, araç/araçlar üzerinde kiraya veren’in yazılı onayını almaksızın değişiklik yapamaz ve teknik kapasitenin üstünde kullanılmaz. Aracı KİRACI’dan başka şahıslar kullanamaz, eğer aracı KİRACI’dan başka şahıslar kullanacak ise bu sözleşme yapılırken bu durum ARACI KİRAYA VEREN’e bildirmek zorundadır. Aracı kiralayan ayrıca aracı BURSA ilinde kullanacak olup BURSA il sınırları dışına çıkması halinde bile günlük ‘’200’’ KM sınırı aşamaz. Aylık belirlenen KM sınırı aşıldığı takdirde kiralayandan KM başına ‘0.70’ kuruş alınır.

 

12)KİRACI’nın kullanımına tahsil edilen araç/araçların, üretici firmanın öngördüğü tüm periyodik bakım, yağ vs. değişimleri ARACI KİRAYA VEREN tarafından öncelikle kendi servislerinde yapılır. Bu mümkün olmazsa, ARACI KİRAYA VEREN’in tarafından bildirilecek anlaşmalı veya yetkili servislerde söz konusu işlemler yapılacaktır.

 

13)Sigorta mevzuatı gereği, KİRACI’nın kullanıma tahsis edilen araç/araçların çalınması yada kaybedilmesi halinde KİRACI’nın bu duruma anında ARACI KİRAYA VEREN’e sözlü ve yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

 

14) ARACI KİRAYA VEREN, aracın üretimini yapmadığından aracın yada araca ait herhangi bir parçanın mekanik yada imalat hatası sonucunda meydana gelecek kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. KİRACI mal ve yolcu taşıdığı taktirde taşıdığı mal ve yolcu-yolcularla ilgili tek sorumlusun kendisi olduğunu kabul eder.

 

15) ARACI KİRAYA VEREN, sözleşme sonunda araç/araçları geri almadan önce muayene ettirmek makul aşınma ve yıpranma payı dışında kalacak olan hasar, bozukluk, zarar ve benzeri hallerin giderilmesini isteme hakkına sahiptir. Araçlar ile ilgili varsa OGS-HGS ve Trafik cezaları ARACI KİRALAYAN tarafından ödenecektir. Araçların iadesi hizmet veren tarafından belirtilen yerde ve gerekli teslim-tesellüm tutanağı çerçevesinde tarafların yetkili kıldığı kişilerce yapılacaktır.

 

16) Yukarıdaki maddelere sadık kalabilmek için (BİR ARAÇ DEĞERİNDE) teminat çeki/senedi almış olup iş bu çek/senet amaç dışı kullanılamaz, kullanıldığı takdirde geçersiz olabileceği gibi kullanan taraf maddi, manevi ve adli cezayı kabul etmiş sayılır. KİRACI’nın genel şartlara uymaması halinde yasal işlemlere başvurulur. Bu gibi hallerde yukarıdaki maddeler doğrultusunda belirtilen toplam borç üzerinde pul, icra ve avukatlık vs. masraflarının karşılanabilmesi açısından toplam borç üzerine fark ilave edilir.

 

17) KİRACI’nın tebligat adresi araç formunda belirtilmiş. Bu tebligat adresinin yanlış verilmesi yada meydana gelen adres değişikliğinin ARACI KİRAYA VEREN’e bildirilmemesi durumunda tebligat kanunun 35.maddesi uygulanır.

 

18) Sözleşmenin süresi sözleşme imza tarihinden itibaren ……/……./20… tarihine kadar geçerlidir. KİRACI’nın kullanıma tahsis edilen araç/araçlar sözleşme bitiş tarihinden daha erken teslim talebinde bulunması halinde ARACI KİRAYA VEREN’e herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır.

 

19) Bu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlığın hal mercii BURSA mahkeme ve icra daireleridir.

 

20) Aracın kira bedeli pesinen odenir. Aracin kiracı tarafından kiralanması ve fakat bedelinin ( kiralanan gün ya da ay ) odenmemesi halinde ortaya çıkacak menfi - müspet zararlar hariç olmak üzere tüm KİRA bedeli muaccel hale gelmiş kabul edilir. Kiracı is bu maddeyi  gayri kabili rücu şekilde beyanla kabul etmiştir.

 

İş bu ’19’ maddelik sözleşme ……/……./20…. Tarihinde KİRACI’ya ait olan araç kiralama formu (Araç kiralayanın kimlik ve ehliyet bilgilerini içeren form) ile birlikte toplam 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup ARACI KİRAYA VEREN ile KİRACI tarafından okunmuş, kabul edilmiş  ve imzalanmıştır.

 

 

ARACI KİRAYA VEREN/VEKİLİ                                                                                   KİRACI (ARACI KİRALAYAN)

AD SOYAD :                                                                                                                      AD SOYAD :

İMZA          :                                                                                                                       İMZA          :